Regulamin

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z APARTAMANTÓW/DOMKU PENSJONATU BONANZA

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów/domku . Dokonanie rezerwacji  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

§2

Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

§3

Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto 30% zadatku:

P.P.U.H „Edmarex”
Edyta Okrutna
Al.Wojska Polskiego 46
26-600 Radom
Nr konta bankowego:90 1240 3259 1111 0010 9924 2421

kwotę zadatku, o której mowa w §1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy).Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.

§4

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§5

Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

§6

Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką przy pobieraniu kluczy.

§7

Za wynajem apartamentu/domku są pobierane opłaty wg aktualnego cennika Pensjonatu Bonanza.

§8

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w ciągu dwóch dni od wyjazdu po sprawdzeniu wynajętego apartamentu/domku. Sprawdzenie dokonywane jest przez Właściciela wraz z firmą sprzątającą. W razie stwierdzenia przez Właściciela zniszczeń, uszkodzeń apartamentu/domku wyposażenia oraz terenu doń przyległego lub gdy istnieje konieczność przywrócenia apartamentu/ domku do stanu sprzed wynajmu, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które będzie ponosił wynajmujący w celu usunięcia szkód powstałych z winy wynajmującego lub bądź osób go odwiedzających. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

§9

W przypadku zmiany rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

§10

Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd)

§11

W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

§12

Zakwaterowanie i wykwaterowanie w apartamencie/domku następuje w obecności Właściciela lub osobie upoważnionej.

§13

W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu/domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty lub potrącenia należności z wpłaconej kaucji.

§14

Zabrania się przebywania osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z Właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez Wynajmującego. Na wezwanie Właściciela obiektu osoba niezameldowana w myśl art.193KK musi natychmiast opuścić ośrodek.

§15

Osoba Wynajmująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

§16

Wynajmujący w dniu przyjazdu otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy wraz z pilotem do bramy, który zobowiązuje się zwrócić w dniu wyjazdu.W przypadku zagubienia lub zniszczenia Wynajmujący ponosi opłatę w wysokości 250 zł.

§17

Cena usług świadczonych przez Właściciela obiektu nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku(szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w trakcie całego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności (radzimy przed wyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

§18

Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać apartament/domek, a w przypadku brązu zastrzeżeń potwierdzić własnoręcznym podpisem pod regulaminem.

Na karcie meldunkowej właściciel lub osoba upoważniona wpisuje stan licznika energii elektrycznej (dotyczy wynajmu domku) przy odbiorze domku oraz po jego zdaniu, co potwierdza podpisem.

§19

Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

§20

Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych.

§21

Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy, oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego apartamentu/domku, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z z zestawieniem wyposażenia w dobrym stanie.

§22

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie/ domku w czasie pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt po przedstawieniu kosztorysów napraw.

§23

Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie/domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

§24

W przypadku gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia z  ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w apartamencie/domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

§25

Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel zostanie zmuszony do uzasadnionej interwencji, wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

§26

W apartamentach/domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i smażenia ryb.

§27

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamentach/domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów  zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu/domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§28

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

§29

Nie dopuszcza się używania własnego grilla opalanego drewnem lub innym opałem, ze względów przeciwpożarowych.

§30

Goście są uprawnieni do korzystania z grilla gazowego będącego na wyposżenu obiektu. Warunkiem jest powiadomienie właściciela do chęci skorzystania z grilla, który przed uruchomieniem sprawdzi grilla, poinstruuje Gości o zasadach bezpieczeństwa i obsługi grilla. Goście po każdorazowym użyciu grilla zobowiązani są do jego wyczyszczenia, w tym do doprowadzenia rusztu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy grill w wyniku korzystania z niego przez Gości wymaga czyszczenia, a nie zostanie przez nich wyczyszczony Goście zostaną obciążeni zryczałtowaną opłatą za czyszczenie grilla w wysokości 50zł pobieraną z kaucji.

§31

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np.  czasowym brakiem wody, prądu, internetu.

§32

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie/domku oraz za rzeczy prywatne pozostawione przez wynajmującego ne terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu/domku.

§33

Właściciel ma dostęp do apartamentów /domku i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu Wynajmujących, po wcześniejszym uzgodnieniu lub w przypadku sytuacji awaryjnej podczas ich nieobecności.

§34

Właściciel obiektu oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci ,jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci.Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

§35

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu/domku w stanie zastanym.

Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w wysokości 150 zł pobranej z kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.

 §36

Regulamin Pensjonatu Bonanza jest udostępniony na stronie www.bonanzabialogora.pl  jest dostępny również w apartamencie/domku . Najemca jest zobowiązany poinformować o jego treści i zasadach pobytu w Pensjonacie Bonanza.

§37

W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczenie obiektu bez zdania go Właścicielowi.

§38

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.